ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΣΔΙ 2021 ( ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 802/2021

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 46679
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγω-
γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαι-
οσύνης), έτους 2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

…  αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγω-
γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λει-
τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο-
τελούμενη από τους:
1) Παναγιώτη Ευστρατίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΕ 153027),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό-
εδρο, με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα-Κωνσταντίνο
Μαρκάτη του Ιπποκράτη (ΑΔΤ ***), Αντιπρόεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2) Θεολογία Γναρδέλλη του Δημητρίου (ΑΔΤ **
**), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ανα-
πληρωτή της τον Κωνσταντίνο Παραθύρα του Νικολάου
(ΑΔT ****), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3) Κωνσταντίνη Αραχωβίτη του Ιωάννη (ΑΔΤ **
**), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών, με αναπληρώτριά της την Λουκία Σκουρολιά-
κου του Δημητρίου (ΑΔΤ ****), Πρόεδρο Εφετών
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
4) Κωνσταντίνο Γώγο του Εμμανουήλ (ΑΔΤ ****),
Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Τσιρωνά του Βασιλείου
(ΑΔΤ ****), Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Νομι-
κής, της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.
5) Αλέξιο Πελέκη του Διονυσίου (ΑΔΤ ****),
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Μάρκο Πα-
παζήση του Αλεξίου (ΑΔΤ ****), Δικηγόρο Θεσ-
σαλονίκης, ως μέλη.
Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής ανα-
τίθενται στους: α) Διονυσία Ταμβάκη του Διονυσίου (ΑΔΤ
***), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Ευφημία Παπα-
δοπούλου του Αντωνίου (ΑΔΤ ****), υπάλληλο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για
τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη και β)
Χαρίκλεια Φαλαγγάρα του Αθανασίου (ΑΔΤ ***),
Γραμματέα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπλη-
ρώτριά της την Άννα Καφούρου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
****), γραμματέα του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην
Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

X